Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőkre vonatkozó belső rendszabályzata

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞ SOVATA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI SOVATA
(elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii şi a Legii nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată)
Prezentul Regulament Intern, a fost aprobat prin Dispoziţia nr.823/31.03.2008 a Primarului Oraşului Sovata şi afişat la sediul instituţiei începând cu data de 01.04.2008

DISPOZIŢII GENERALE

Regulamentul de ordine interioară constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al salariaţilor, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de raporturile de serviciu şi de natura contractului de muncă încheiat, (funcţionari publici sau personal contractual) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sovata.
Pentru funţionarii publici se aplică şi prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici.
Codul de conduită a funcţionarilor publici reprezintă colecţia de norme interne ce reglementează conduita şi comportamentul funcţionarilor publici în diferite împrejurări şi situaţii, completează şi armonizează prezentul regulament de ordine interioară.
Numirea funcţionarilor publici în funcţii publice se face de către Primarul Oraşului Sovata cu respectarea condiţiilor impuse de Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicat, şi a legislaţiei în vigoare.
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru:
• funcţionarii publici indiferent de atribuţiile (de conducere sau de execuţie) pe care le îndeplinesc în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata;
• personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata;
Recrutarea şi numirea funcţionarilor publici ca şi angajarea personalului contractual pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Oraşului Sovata se face prin concurs, în funcţie de nevoile concrete de personal şi în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.
Munca şi protecţia socială a muncii constituie drepturi consfinţite prin Constituţia României. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.41) prevăd “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.”
Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de lucru al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediu de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.
Constituţia interzice munca forţată şi consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
Conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, “Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit”.
Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin autorităţilor locale.
Prin prezentul regulament specificăm sensul următoarelor noţiuni:
1. Compartimentul de muncă este serviciul sau biroul prevăzut în organigrama Primăriei, în care îşi desfăşoară activitatea un colectiv de salariaţi a Primariei, sub conducerea unui şef de serviciu/birou şi care are de îndeplinit sarcini de serviciu prevăzute în fişele posturilor şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
2. Salariat este persoana fizică cu care Primăria a încheiat un contract individual de muncă sau raport de serviciu, persoană căreia i s-au stabilit, prin fişa postului, atribuţii şi responsabilităţi în vederea realizarii sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului de muncă din care face parte.
3. Contractul colectiv de muncă / Acord colectiv este contractul încheiat între Sindicatul Liber al Salariaţilor şi Primarul Oraşului Sovata, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, a Legii nr.130/1996, privind Contractul Colectiv de Muncă, republicată, a Legii nr.54/2003 - Legea sindicatelor, şi a Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
4. Locul de muncă este locul/spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor de serviciu ce le revin.
5. Primarul Oraşului Sovata este reprezentantul legal al Primăriei Oraşului Sovata, având calitatea de angajator, conform Codului Muncii.

C U P R I N S:

Dispoziţii generale

Capitolul 1. Protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii
Capitolul 2. Respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei
forme de încălcare a demnităţii
Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile Primarului Oraşului Sovata şi ale
salariaţilor
Capitolul 4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor
individuale ale salariaţilor
Capitolul 5. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii
Capitolul 6. Abateri disciplinare şi sancţiunile aplicabile
Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară
Capitolul 8. Dispoziţii finale

Capitolul I - Protecţia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor în cadrul unităţii

Art.1. - Consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă se obligă, prin măsurile pe care le dispun, să asigure securitatea si sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, fără a crea salariaţilor obligaţii financiare.
Instituţia publică are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii funcţionarilor publici şi a salariaţilor.
a) angajatorul va asigura condiţiile necesare ca sarcinile de muncă şi activităţile corespunzătoare să fie organizate astfel încât exigenţele profesionale să corespundă capacităţii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor iar solicitarea profesională să fie în limitele normale.
Periodic se face o verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale salariaţilor cu funcţii de decizie cu atribuţii în interpretarea legilor în domeniul lor de activitate, cu atribuţii privind relaţiile cu cetăţenii, (inclusiv examen psihologic).
b) pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame lăuze sau care alăptează, angajatorul asigură condiţiile necesare transpunerii în fapte a măsurilor privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.
Art.2. - (1) Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
(2) Măsuri necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza normelor şi normativelor de protecţie a muncii, de către Serviciul Protecţie Civilă şi PSI, în colaborare cu şefii compartimentelor de muncă. (Fiecare compartiment de muncă va avea afişate la vedere reguli ce trebuie respectate privind securitatea şi sănătatea în muncă, reguli stabilite în funcţie de specificul activităţii fiecărui compartiment de muncă şi cu consultarea sindicatului.)
Art.3. - Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare (instructajul general realizat de către Serviciul Protecţie Civilă şi P.S.I.), periodic (de către şeful compartimentului de muncă) şi la schimbarea locului de muncă (de către şeful compartimentului de muncă unde salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea).
Art.4. - Salariaţii sunt obligaţi să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, să acorde primul ajutor în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.
Art.5. - (1) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.
Art.5¹. - Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a acestora de către salariaţii cu atribuţii în acest sens constituie abatere şi se sancţionează disciplinar, patrimonial, contravenţional sau penal, după caz.
Art.5². - Angajatorul asigură măsurile necesare cu privire la respectarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 571/14.12.2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.


Capitolul II - Respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art.6. - În cadrul aparatului de specialitate al Primarului se asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia manifestată în următoarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de serviciu sau raportului de muncă;
b) stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
d) formarea, perfecţionarea şi promovarea profesională;
e) aplicarea măsurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta, în condiţiile legii.
Art.7. (1) – Activitatea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului se desfăşoară cu respectarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, a consensualităţii şi a bunei credinţe, respectării demnităţii şi conştiinţei fiecărui salariat, fără nici o discriminare.
(2) – Un alt principiu care se aplică în aparatul de specialitate al Primarului este cel al libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze salariatul, în condiţiile legii.
(3) - În cadrul aparatului de specialitate al Primarului le sunt recunoscute tuturor salariaţilor dreptul la plată egală pentru muncă de valoarea egală şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, în limitele prevăzute de lege.


Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile Primarului Oraşului Sovata şi ale
salariaţilor

A. DREPTURILE PRIMARULUI
Art.8. – Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata, primarul are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea compartimentelor/serviciilor din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, în condiţiile legii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în condiţiile legii;
c) să constate şi să sesizeze săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
f) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

B. OBLIGAŢIILE PRIMARULUI
Art.9. – Primarul Oraşului Sovata are următoarele obligaţii:
a) asigurarea desfăşurării activităţii în cadrul aparatului de specialitate al Primarului în condiţii de securitate, sănătate şi igienă, astfel încât să ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a personalului;
b) asigurarea spaţiului, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării normale a activităţii pentru fiecare persoană în parte;
c) organizarea timpului de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate şi de respectarea duratei normale a timpului de lucru şi de odihnă;
d) asigurarea respectării reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă precum şi orice alte drepturi legale cuvenite personalului;
e) asigurarea, cu prioritate a plăţii lunare a drepturilor băneşti cuvenite personalului (salarii, sporuri, indemnizaţii, stimulente, etc.), în cuantumurile, la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
f) asigurarea protecţiei personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă acesta în exercitarea atribuţiilor;
g) asigurarea condiţiilor necesare perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate al Primarului şi promovarea acestuia în raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute;
h) organizarea aparatului de specialitate şi stabilirea atribuţiilor specifice ale fiecărui post pe baza fişei postului;
i) eliberarea de legitimaţii de serviciu şi de ecusoane întregului personal;
j) asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminării directe şi indirecte;
k) întărirea disciplinei la locul de muncă, prin efectuarea unui control permanent asupra activităţii personalului, luând măsurile prevăzute de lege, în caz de abateri;
l) asigurarea întocmirii evaluărilor anuale privind activitatea profesională a personalului;
m) acordarea tuturor drepturilor salariale conform actelor normative în vigoare, a repausului săptămânal şi concediul de odihnă plătit;
n) analizarea cu atenţie şi luarea în considerare a sugestiilor şi propunerilor făcute de angajaţi în vederea îmbunătăţirii muncii în toate compartimentele;
o) asigurarea întocmirii registrului general de evidenţă a salariaţilor şi registrului de evidenţa funcţionarilor publici cu operarea înregistrărilor prevăzute de lege.

C. DREPTURILE SALARIAŢILOR
Art.10. – Salariaţii au următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

D. OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR
Art.11. - În conformitate cu prevederile art.5-19 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, în exercitarea atribuţiilor ce le revin funcţionarii publici au următoarele îndatoriri:
a) de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor;
b) de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă;
c) de a respecta Constituţia, legile ţării, punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, prin actele şi faptele lor;
d) de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
e) de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute;
f) de a respecta libertatea opiniilor;
g) de a avea un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate;
h) de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice;
i) de a depune declaraţia de avere şi de interese la data numirii, alegerii în funcţie sau la încetarea activităţii;
j) de a adopta o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor;
k) de a acţiona conform prevederilor legale în procesul de luare a deciziilor şi de a-şi exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial;
l) de a asigura egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine;
m) de a asigura ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale;
n) de a folosi timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute;
o) de a nu accepta cadouri, servicii şi avantaje care le sunt destinate pentru a le influenţa imparţialitatea funcţiilor publice deţinute.


Capitolul IV - Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor
individuale ale salariaţilor

Art.12. – (1) Primarul ca reprezentant legal al Primăriei, asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
(2) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin registratura generală a Primăriei, de unde sunt preluate de Serviciul Relaţii cu Publicul şi prin dispoziţia Primarului, sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor de muncă cu atribuţii în domeniu, care au obligaţia de a prezenta pimarului, spre semnare, modul de rezolvare a petiţiilor salariaţilor şi să expedieze răspunsurile în termenele prevăzute de lege.
Art.13. - (1) Răspunsurile sunt semnate de şeful compartimentului de muncă, cel care a emis răspunsul şi de primar.
(2) Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau în considerare.
Art.14. - Salariaţii Primăriei nu pot primi direct petiţii spre rezolvare (de la cei care le întocmesc/adresează) ci numai prin registratura generală.
Art.15. - Eliberarea adeverinţelor tipizate, la solicitarea salariaţilor, care să ateste calitatea de angajat şi drepturile salariale ale solicitantului se face de către Serviciul Resurse Umane. Aceste adeverinţe se semnează de către şeful Serviciului Resurse Umane, şi se înmânează salariatului în cauză sau mandatarului angajatului îndreptăţit.
Art.16. - (1) Salariaţii Primăriei au dreptul şi obligaţia de a formula propuneri privind creşterea eficienţei activităţii instituţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.
Art.17. - (1) Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la primar, cât şi la alte persoane cu funcţii de conducere, conform programelor de audienţă, în scopul rezolvării problemelor personale.
(2) Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat.
Art.18. - Persoanele străine (publicul) au acces la compartimentele de muncă, pentru solicitarea soluţionărilor adresate Primăriei, conform programului afişat la intrarea în sediul Primăriei.

Capitolul V. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii.

Art.19. - Pentru a asigura creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, salariaţii Primăriei Oraşului Sovata trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională:
a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) să apere în mod loial prestigiul Primăriei Oraşului Sovata, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;
c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei, cu politicile şi strategiile acesteia;
d) să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care Primăria este parte;
e) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
f) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva Primăriei, dacă nu au atribuţii în acest sens.
Art.20. - În relatiile cu salariaţii Primăriei Oraşului Sovata, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Art.21. – (1) Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine impartială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.
(2) În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict.
Art.22. – (1) Atât în cadrul Primăriei cât şi în deplasările în interes de serviciu salariaţii au obligaţia de a prezenta o conduită corespunzătoare, ţinuta decentă (haine curate, călcate, cu o notă de eleganţă simplă, fără a se afişa opulenţă sau indecenţă).
(2) În incita Primăriei fiecare angajat este obligat să poarte ecuson, la vedere (cu numele şi prenumele, funcţia, compartimentul de muncă).
Art.23. – (1) În procesul de luare a deciziilor salariaţii sunt obligaţi să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.
(2) Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.
Art.24. - În activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.
Art.25. - În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict de interese, aceştia îl vor anunţa imediat pe şeful compartimentului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea, care este obligat să ia măsurile de rigoare.

Capitolul VI - Abateri disciplinare şi sancţiunile aplicabile

Art.26. - Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovaţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă aplicabil, îndatoririle corespunzătoare funcţiei publice deţinute de către funcţionarii publici, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici.
Art.27. - Constituie abatere disciplinară, spre exemplu, următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor (erori sau omisiuni repetate în activitatea curentă, nerespectarea în mod repetat a procedurilor de lucru stabilite prin comunicări, decizii şi hotărâri ale şefilor ierarhic superiori, inducerea în eroare a şefilor ierarhic superiori prin prezentarea unei fapte nereale ca fiind adevarată sau a unei fapte adevarate ca fiind falsă, etc.);
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întârziere, părăsirea locului de muncă fără aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activităţi în interes personal: soluţionarea unor probleme cu caracter personal, navigarea pe internet în interes personal, jocuri pe computer, alocarea unui interval de timp mai mare de o oră pe durata programului pentru pauză de masă, consumul cafelei şi tutunului, purtarea unor discuţii cu alţi angajaţi ai instituţiei sau cu alte persoane, în afara sarcinilor de serviciu, convorbiri telefonice prelungite în interes personal);
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.
Art.28. - Primarul, în calitate de reprezentant al Oraşului Sovata, dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori se constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Sancţiunile disciplinare pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile (conform prevederilor H.G. nr.1344/2007) , în caz contrar sancţiunea fiind atinsă de nulitate absolută.
Art.29. - (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor – funcţionari publici, în cazul în care au săvârsit o abatere disiplinară sunt, conform prevederilor art.77 alin.3 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, următoarele:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;
e) destituirea din funcţia publică.
(2) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata a obligaţiilor privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul, aşa cum au fost precizate în H.G. nr. 1723/2004, dă dreptul angajatorului să dispună măsuri de schimbare din funcţie şi/sau (după caz) de suspendare pe o perioadă determinată a Contractului individual de muncă (sau raportului de serviciu) ori de încetare a Contractului individual de muncă (raportului de serviciu) conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariaţi care, în activitatea lor în relaţia cu publicul, nu respectă aceste obligaţii. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea disciplinară prealabilă şi la propunerea comisiei de disciplină, respectându-se procedura legală.

Capitolul VII - Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.30. - La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public comisia de disciplină ţine seama de:
a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
c) gradul de vinovăţie;
d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
e) conduita funcţionarului public;
f) existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost radiate în condiţiile prevăzute de lege.
Art.31. – (1) Aplicarea sancţiunilor se face numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile în cadrul comisiei de disciplină constituite la nivelul Primariei Oraşului Sovata.
(2) Activitatea de cercetare disciplinară din cadrul comisiei de disciplină se va desfăşura conform prevederilor Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art.32. - (1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public.
(2) Sesizarea se depune la registratura autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, respectiv la registratura autorităţii ori instituţiei publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă potrivit prezentei hotărâri. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare.
(3) Sesizarea se înregistrează de secretarul comisiei de disciplină şi se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
(4) Preşedintele comisiei de disciplină va fixa cu celeritate termenul primei şedinţe a comisiei de disciplină şi va dispune, prin adresă, convocarea membrilor.
Art.33. - Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) - e) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum şi în cazul în care sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) din acelaşi act normativ a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Procedura cercetării administrative constă în:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informaţii cu privire la soluţionarea cazului sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară;
b) administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este cazul, a celor solicitate de comisia de disciplină;
c) dezbaterea cazului.
Art.34. - Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:
a) proceselor-verbale de şedinţă;
b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;
c) probelor administrate;
d) raportului persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, dacă s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare administrativă.
Art.35. - (1) Convocarea membrilor comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă se face prin adresă, de către secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea preşedintelui acesteia.
(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poşta electronică. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
Art.36. - Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea în faţa comisiei de disciplină sau în faţa persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă se face de către preşedintele comisiei de disciplină, prin citaţie.
Art.37. - Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii cazului:
a) aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) - e) din Legea nr. 188/1999, republicată, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea unei abateri disciplinare;
b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
Art.38. - (1) Procedura de cercetare administrativă se finalizează:
a) la închiderea dezbaterii cazului;
b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. c), în măsura în care funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândeşte calitatea de funcţionar public în această perioadă;
c) la data decesului funcţionarului public.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sesizarea se clasează, întocmindu-se în acest sens un raport care se înaintează persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină şi care se comunică persoanei care a formulat sesizarea.
Art.39. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative, comisia de disciplină întocmeşte un raport cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numărul şi data de înregistrare ale sesizării;
b) numele complet şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
c) numele complet şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de aceasta;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;
g) motivarea propunerii;
h) numele complet şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;
i) data întocmirii raportului.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) lit. f) se formulează pe baza majorităţii de voturi. Membrul comisiei care are o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.
(3) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.
Art.40. - (1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară va emite actul administrativ de sancţionare.
(2) În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară aplică o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligaţia de a motiva această decizie.
(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ de sancţionare va cuprinde în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, în situaţia prevăzută la alin. (2);
d) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;
e) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară.
(4) La actul administrativ de sancţionare prevăzut la alin. (3) se anexează raportul comisiei de disciplină, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(5) Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1):
a) compartimentelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane din cadrul instituţiei sau autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;
b) comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul;
c) funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;
d) persoanei care a formulat sesizarea.
Art.41. - Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată o poate contesta, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competentă.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

Art.42. - (1) Orice salariat interesat poate sesiza conducătorul instituţiei cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. Termenul în care angajaţii pot contesta dispoziţiile cuprinse în Regulamentul intern este nelimitat. Contestaţia va fi adresaăa direct Primarului Oraşului Sovata, în scris, cu menţionarea expresă a dispoziţiilor contestate, a motivelor contestării şi a drepturilor considerate încălcate. Termenul de soluţionare şi comunicare a contestaţiilor este de maximum 30 de zile.
(2) În cazul în care salariatul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data comunicării modului de soluţionare sau de la expirarea termenului la care Primarul, în calitate de reprezentant al Primăriei, avea obligaţia să dea răspuns sesizării salariatului.
Art.43. - (1) Clauzele Contractului (Acordului) colectiv de muncă se stabilesc pe baza procedurii de negociere şi de încheiere a Contractului colectiv de muncă stabilit de lege.
(2) Contractul (Acordul) colectiv de muncă încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.
Art.44. - (1) Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă produc efecte pentru toţi angajatii Primăriei, indiferent de data angajării sau de calitatea de membru în sindicat.
(2) Sindicatul Liber al Salariaţilor din cadrul Primăriei Oraşului Sovata este abilitat să urmăreasca respectarea drepturilor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Contractul colectiv de muncă aplicabil, Contractul individual de muncă şi Regulamentul intern.
Art.45. - (1) Salariaţii Primăriei Oraşului Sovata, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atribuţiile şi răspunderile pe care le incumba calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, în domeniul de desfăşurare a activităţii.
(2) Serviciul Buget-Contabilitate şi Resurse Umane va afişa prezentul Regulament intern la intrarea în sediul instituţiei, asigurându-se, sub semnatură, că toţi salariaţii au luat cunostinţă despre conţinutul său.
Art.46. - Regulamentul intern intră în vigoare de la data semnării şi afişării lui la sediul Primăriei Oraşului Sovata.

PRIMAR,                                                  SECRETAR,
PETER FERENC                                    DOMOKOS ANDRAS

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester